Augustynizm
Nawiązywał on do filozofii Platona. Według tej filozofii świat dzieli się na dwie sfery: materialną oraz duchową. Człowiek składa się z substancji materialnej. ( ciało ) i duchownej ( duszy ). Dusza ma przewagę nad ciałem i o nią należy głównie dbać. Według filozofii augustynizmu wszystko co istnieje powstało dzięki Bogu. Filozofię Świętego Augustyna często nazywa się dramatyczną, ponieważ dramat człowieka polega na szamotaniu się pomiędzy pragnieniem zwykłego ludzkiego szczęścia na ziemi, a tęsknotą za wiecznością. Człowiek jest rozdarty między dobrem, a złem i musi nieustannie dokonywać wyboru. Ponadto pochwala ona wyrzeczenie się wszelkich dóbr ziemskich.
Asceza
Dobrowolne wyrzeczenie się rozkoszy i radość z życia. Asceta poddaje ćwiczeniom zarówno swoje ciało jak i duszę. Ascetyzm twierdzi, że zło pochodzi od świata materialnego czyli ludzi, natomiast dobro od Boga, dlatego celem życia powinno być poznanie Boga oraz własnej duszy co jest gwarantem szczęścia.
Tomizm
Nawiązywał do filozofii Arystotelesa. Jego zasługą jest dowartościowanie rozumu ludzkiego. Według tomizmu rozum może pojąć wszystko łącznie z Bogiem, a drogą do poznania twórcy jest poznanie jego dzieła czyli świata. Z kolei świat poznajemy za pośrednictwem zmysłów. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że wszystko co stworzył Bóg jest uporządkowane, a porządek świata jest uporządkowany według następującej hierarchii:
1. Bóg
2. Aniołowie
3. Człowiek
4. Zwierzęta
5. Rośliny
6. Materia nieożywiona
7. Żywioły.